הודעה בדבר הבחירות לוועדים המקומיי

הודעות מועצה אזורית עמק חפר • 8/11/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

החלטה - גן יאישיה ועד ומליאה

 • בהתאם לסעיף 218 לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח – 1958( להלן הצו(,
  נמסרת בזה הודעה בדבר הבחירות שהתקיימו ביום 18.10.30 למליאת המועצה ולוועדים המקומיים
  בישובים שבתחום המועצה האזורית עמק חפר.
  להלן פרסום התוצאות של בחירות אלה בגן יאשיה:
  בחירות לנציג הישוב במליאת המועצה סה"כ נציג 1
  אותיות הרשימה מספר קולות כשרים
  א – גיא בעמק 128
  רנ- אחדות העמק 289
  נציג המליאה מטעם הישוב: רן שכטר
  בגן יאשיה הוגשה רק רשימה אחת לוועד המקומי שכינויה המושב וסימונה גא , לפיכך לא התקיימו
  בחירות . להלן רשימה חברי הועד המקומי:
  1 .אבנר חיון
  2 .אורלי דנגורי ליפשיץ
  3 .הגר זוארץ זטלאוי
  4 .דן בנקין
  5 .משה רוט